fbpx Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
0
Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.yourveda.pl jest sklepem prowadzonym przez Iwona Ciepał. Za pośrednictwem strony internetowej www.yourveda.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju usług, produktów i produktów cyfrowych. 

Za pośrednictwem strony internetowej www.yourveda.pl świadczona jest  także usługa Newslettera.

& 1

DEFINICJE 

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod www.yourveda.pl/sklep.
 • Towar – produkty i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Iwona Ciepał a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.)
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

& 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa zasady  i warunki korzystania ze Sklepu/ zakupu przez mailing a także prawa i obowiązki Klienta i Sprzedającego.
 2. Sklep prowadzony jest przez Iwonę Ciepał YourVeda 
 3. Za pośrednictwem sklepu/mailingu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów i usług elektronicznych. 
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu/mailingu wystarczające jest:
 • Dostęp do Internetu 
 • Standardowy system operacyjny 
 • Standardowa przeglądarka internetowa
 • Posiadanie aktywnego adresu e-mail

Nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenia techniczne Klienta. 

 1. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza na stronie sklepu.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem. 
 3. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w Regulaminie 
 4. Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 5. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych towarach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

& 3

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu i/lub mailingu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów lub usług elektronicznych dostępnych w Sklepie i na stronie www.yourveda.pl.
 2. Usługi świadczone są na rzecz Klienta odpłatnie. Odpłatne są umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawarte za pośrednictwem Sklepu/i lub mailingu. 
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i mailingu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu i mailingu. Klient ma prawo i powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach i przerwach e funkcjonowaniu Sklepu/mailingu. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu/mailingu Klient powinien zgłaszać na adres: kontakt@yourveda.pl. 

& 4

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.yourveda.pl/sklep, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  a) imię i nazwisko / nazwa firmy
  b) adres dostawy
  c) e-mail
  d) telefon kontaktowy
  e) NIP – w przypadku prośby o fakturę.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Iwona Ciepał YourVeda Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Sklep umożliwia nabywanie towarów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

& 5

DOSTAWA PRODUKTU I USLUGI ELEKTRONICZNEJ 

Dostawa kupionego produktu lub usługi elektronicznej następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego. 

& 6

METODY PŁATNOŚCI 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
  1. płatnością w systemie BlueMedia
  2. Przelewem na konto 

& 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, wysyłając formularz zwrotu mailem na adres kontakt@yourveda.pl, w terminie 14 dni. Przykład formularza zwrotu jest dostępny pod następującym adresem: https://kontakt@yourveda.pl/zwroty-i-reklamacje/.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

& 8

ZWROTY I REKLAMACJE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową lub regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 4. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres kontakt@yourveda.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 5. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego kontaktując się a Klientem pocztą elektroniczną. 

& 9

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Iwona Ciepał YourVeda ul. Marzanny 45B, 43-100 Tychy
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
 6. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie
 7. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres kontakt@yourveda.pl. Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.
 8. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

& 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem www.yourveda.pl/regulamin/.